2021 – 2022

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Foo Siew Fong
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Tong Choy Fong
Hon. Treasurer Ann Soon Keng
Asst. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Internal Auditor Ee Guan Whatt David
Member Susan Chong Poh Nguk,  James Chiang Wei Meng, Juliana Lim Ching Yen, Lim Yi Puay, Woo Kin, Karen Thang

2020 – 2021

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Ann Soon Keng
Asst. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Internal Auditor Susan Chong Poh Nguk
Member Jimmy Fan Zai Fu,  James Chiang Wei Meng, Juliana Lim Ching Yen, Ng Seaw Choon, Lim Yi Puay, Woo Kin

2019-2020

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor James Chiang Wei Meng
Member Jimmy Fan Zai Fu,  Khee Boon Leong, Juliana Lim Ching Yen, Ng Seaw Choon, Lim Yi Puay, Woo Kin

2018 – 2019

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor Ng Seaw Choon
Member Jimmy Fan Zai Fu,  James Chiang Wei Meng, Khee Boon Leong, Juliana Lim Ching Yen, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2017 – 2018

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Norman New
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khee Boon Leong
Internal Auditor James Chiang Wei Meng
Member Jimmy Fan Zai Fu,  Juliana Lim Ching Yen, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei, Tan Jun Yue, Ann Soon Keng

2016 – 2017

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary Ng Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim Ching Yen
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor Ee Guan Whatt David
Member Jimmy Fan, James Chiang Wei Meng, Tan Bong Liang, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2020 – 2021

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Ann Soon Keng
Asst. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Internal Auditor Susan Chong Poh Nguk
Member Jimmy Fan Zai Fu,  James Chiang Wei Meng, Juliana Lim Ching Yen, Ng Seaw Choon, Lim Yi Puay, Woo Kin

2019-2020

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor James Chiang Wei Meng
Member Jimmy Fan Zai Fu,  Khee Boon Leong, Juliana Lim Ching Yen, Ng Seaw Choon, Lim Yi Puay, Woo Kin

2018 – 2019

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor Ng Seaw Choon
Member Jimmy Fan Zai Fu,  James Chiang Wei Meng, Khee Boon Leong, Juliana Lim Ching Yen, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2017 – 2018

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Ee Guan Whatt David
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Norman New
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khee Boon Leong
Internal Auditor James Chiang Wei Meng
Member Jimmy Fan Zai Fu,  Juliana Lim Ching Yen, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei, Tan Jun Yue, Ann Soon Keng

2016 – 2017

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary Ng Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim Ching Yen
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor Ee Guan Whatt David
Member Jimmy Fan, James Chiang Wei Meng, Tan Bong Liang, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2019-2020

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Ann Soon Keng
Asst. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Internal Auditor James Chiang Wei Meng
Member Jimmy Fan Zai Fu,  Khee Boon Leong, Juliana Lim Ching Yen, Ng Seaw Choon, Lim Yi Puay, Woo Kin

2018 – 2019

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor Ng Seaw Choon
Member Jimmy Fan,  James Chiang, Khee Boon Leong, Juliana Lim, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2017 – 2018

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Norman New
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khee Boon Leong
Internal Auditor James Chiang
Member Jimmy Fan,  Juliana Lim, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei, Tan Jun Yue, Ann Soon Keng

2016 – 2017

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary Ng Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor David Ee
Member Jimmy Fan, James Chiang, Tan Bong Liang, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2018 – 2019

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Foo Siew Fong
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Ann Soon Keng
Internal Auditor Ng Seaw Choon
Member Jimmy Fan,  James Chiang, Khee Boon Leong, Juliana Lim, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2017 – 2018

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Norman New
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khee Boon Leong
Internal Auditor James Chiang
Member Jimmy Fan,  Juliana Lim, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei, Tan Jun Yue, Ann Soon Keng

2016 – 2017

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary Ng Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor David Ee
Member Jimmy Fan, James Chiang, Tan Bong Liang, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2017 – 2018

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Norman New
Hon. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khee Boon Leong
Internal Auditor James Chiang
Member Jimmy Fan,  Juliana Lim, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei, Tan Jun Yue, Ann Soon Keng

2016 – 2017

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary Ng Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor David Ee
Member Jimmy Fan, James Chiang, Tan Bong Liang, Suparjono Rusly, Nikko Tan, Lin Yibei

2015/2016

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Norman New
1st Asst. Secretary New Seaw Choon
2nd Asst. Secretary Juliana Lim
Hon. Treasurer Liew Chai Hoon
Asst. Treasurer Faye Fan Kiew Soon
Auditor Khaw Peck Lian
Members Tan Koon Hin, Daisy Lai, Khee Boon Leong, Ann Soon Keng, Lin YiBei, Tan Bong Liang

2014/2015

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary Daisy Lai
1st Asst. Secretary Norman New
2nd Asst. Secretary Tan Yew Beng
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Khaw Peck Lian
Auditor Alice Teo Mui Hua
Members Ng Seaw Choon, Khee Boon Leong, Tan Bong Liang, Tan Koon Hin, Juliana Lim

2013/2014

Liew Chai Hoon, Ng Seaw Choon, Khee Boon Leong, Tan Bong Liang, Tan Koon Hin, Juliana Lim

Post Name
President  Wong Weng Fai
Vice President  Ken Gn
Hon. Secretary  Daisy Lai
1st Asst. Secretary Norman New
2nd Asst. Secretary  Tan Yew Beng
Hon. Treasurer  Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer  Khaw Peck Lian
Auditor  Alice Teo Mui Hua
Members Heng Liak Boon, Daisy Lai, Khee Boon Leong, Tan Koon Hin, Juliana Lim, Norman New

 

2012/2013

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Yew Beng
2nd Asst. Secretary Tan Bong Liang
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Alice Teo
Auditor Khaw Peck Lian
Members Heng Liak Boon, Daisy Lai, Khee Boon Leong, Tan Koon Hin, Juliana Lim, Norman New

2012/2013

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Yew Beng
2nd Asst. Secretary Tan Bong Liang
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Alice Teo
Auditor Khaw Peck Lian
Members Heng Liak Boon, Daisy Lai, Khee Boon Leong, Tan Koon Hin, Juliana Lim, Norman New

2011/2012

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Yew Beng
2nd Asst. Secretary Tan Koon Hin
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Alice Teo
Auditor Po Gim Tee
Members Heng Liak Boon, Daisy Lai, Anne Seng, Wee Sin Tho, Juliana Lim, Norman New

2010/2011

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary David Ee
1st Asst. Secretary Tan Boon Liang
2nd Asst. Secretary Ong Thiam Kim
Hon. Treasurer Alice Teo
Asst. Treasurer Faye Fan
Auditor Susan Chong
Members Heng Liak Boon, Daisy Lai, Anne Seng, Wee Sin Tho, Tan Koon Hin, Tan Yew Beng

2009/2010

 Post  Name
President Wong Weng Fai
Vice President Gn Chiang Song
Hon. Secretary Tan Yew Beng
1st Asst. Secretary Wee Sin Tho
2nd Asst. Secretary Ee Guan Whatt David
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Tan Koon Hin
Auditor Liew Chai Hoon
Members Jeffrey Po Gim Tee, Teo Mui Hua, Seng Ann Sim, Heng Liak Boon, Tan Boon Liang, Wee Gek Suan

2008/2009

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Gn Chiang Song
Hon. Secretary Tan Yew Beng
1st Asst. Secretary Wee Sin Tho
2nd Asst. Secretary Anne Seng
Treasurer Teo Mui Hua
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor Tan Bong Liang
Members Heng Liak Boon, Tan Koon Hin, Liew Chai Hoon, Ee Guan Whatt, Chiang Wei Meng, Po Gim Tee

2007/2008

Post Name
President Gn Chiang Song
Vice President Tan Yew Beng
Secretary Chiang Wei Meng James
1st Asst. Secretary Tan Bong Liang
2nd Asst. Secretary Wee Sin Tho
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Tan Koon Hin
Auditor Chong Poh Nguk
Members Heng Liak Boon, Ong Thiam Kim, Wee Gek Suan, Ee Guan Whatt, Teo Mui Hua, Po Gim Tee

2006/2007

Post Name
President Ken Gn
Vice President Tan yew Beng
Secretary James Chiang
Asst. Secretary Jeffrey Po, Tan Bong Liang
Hon. Treasurer Alice Teo
Asst. Treasurer Faye Fan
Auditor Tan Koon Hin
Members David Ee, Ong Thiam Kim, Wong Weng Fai, Jessie Wee, Hah Lee Kuan, Heng Liak Boon

2005/2006

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Gn Chiang Song
Hon. Secretary Jeffrey Po Gim Tee
Asst. Secretary Soh Lay Guat
Hon. Treasurer Fan Kiew Soon
Asst. Treasurer Teo Mui Hua
Auditor Ee Guan Whatt David
Members Heng Liak Boon, Wee Gek Suan, Chiang Wei Liang, Tan Koon Hin, Tan Bong Liang, Lai Howe Ling

2004/2005

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn Chiang Song
Hon. Secretary Jeffrey Po Gim tee
Asst. Secretary Soh Lay Guat, Tan Yew Beng
Hon. Treasurer Teo Mui Hua
Asst. Treasurer Fan Kiew Soon
Auditor Eddie Lim
Members Jessie Wee, Kam Huey Siang, James Chiang, Tan Koon Hin, Susan Yeo, Heng Liak Boon

2003/2004

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Ken Gn
Hon. Secretary Jeffrey Po
Asst. Secretary Kam Huey Siang, Sunny Yeow
Hon. Treasurer Heng Liak Boon
Asst. Treasurer Eddie Lim
Auditor Faye Fan
Members Rodney Ku, Jessie Wee, Alice Teo, Hah Lee Kuan, Tan Yew Beng, Soh Lay Guat

2002/2003

Post Name
President Wong Weng Fai
Vice President Hah Lee Kuan
Hon. Secretary Alice Teo Mui Hua
Asst. Secretary Kam Huey Siang, Jeffrey Po
Hon. Treasurer Eddie Lim Kok Hin
Asst. Treasurer Jessie Wee Gek Suan
Auditor Chong Poh Nguk
Members Heng Liak Boon, Tham Weng Yew, Even So Satori Stasis, Ken Gn Chiang Song, Yeow Beng Soon, Soh Lay Guat

2001/2002

Post Name
President Hah Lee Kuan
Vice President Gn Chiang Song
Hon. Secretary Wong Weng Fai
Asst. Secretary Tham Weng Yew
Hon. Treasurer Ruby Goh Joon Ling
Asst. Treasurer Heng Liak Boon
Auditor Eddie Lim Kok Hin
Members Kam Huey Siang, Koh Sang Hong, Soh Lay Guat, Alice Teo Mui Hua, Jeffrey Po, Jessie Wee Gek Suan

2000/2001

Post Name
President Hah Lee Kuan
Vice President Wong Weng Fai
Hon. Secretary Soh Lay Guat
Asst. Secretary Tham Weng Yew, Woo Soh Lian
Hon. Treasurer Heng Liak Boon
Asst. Treasurer Teo Mui Hua
Auditor Chong Poh Nguk
Members Jeffrey Po, Koh Sang Hong, Ruby Goh Joon Ling, Gn Chiang Song, Yeow Beng Soon, Kam Huey Siang

1999/2000

Post Name
President Hah Lee Kuan
Vice President Wong Weng Fai
Hon. Secretary Soh Lay Guat
Asst. Secretary Tham Weng Yew, Woo Soh Lian
Treasurer Teo Mui Hua
Asst. Treasurer Heng Liak Boon
Auditor Eddie Lim Kok Hin
Members Andrew Lim Chor Huat, Koh Sang Hong, Ruby Goh Joon Ling, Gn Chiang Song, Yeow Pow Li, Kam Huey Siang

1998/1999

Post Name
President Hah Lee Kuan
Vice President Wong Weng Fai
Hon. Secretary Soh Lay Guat
Asst. Secretary Tham Weng Yew, Woo Soh Lian
Hon. Treasurer Ruby Goh
Asst. Treasurer Andrew Lim
Auditor Doreen Quah
Members Alice Teo, Jessie Wee, Eddie Lim, Heng Liak Boon, Chia Cheow Nguan, Susan Chong